Regulamin

I. Wstęp do Regulaminu:

 1. Regulamin określa warunki korzystania i funkcjonowania serwisu internetowego, który znajduje się pod adresem https://www.zippini.pl/.
 2. Regulamin skierowany jest do wszystkich Użytkowników odwiedzających Serwis.
 3. Jeżeli Użytkownik nie akceptuje Regulaminu, powinien opuścić Serwis.

II. Definicje zawarte w Regulaminie:

 1. Poniższe pojęcia używane w Regulaminie z wielkiej litery rozumieć należy następująco::
  1. UODO – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014.1182 j.t.),
  2. UŚDE – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 2013.1342 j.t.),
  3. Administrator – jest Everest Group Tomasz Lipka, ul. Okopowa 21, 10-075 Olsztyn, NIP: 739-388-05-32, REGON: 364248979.
  4. Użytkownik – jest osobą fizyczną posiadającą co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, która korzysta z Serwisu,
  5. Serwis – jest portalem internetowym, który znajduje się pod następującym adresem internetowym: https://www.zippini.pl/.
  6. Pliki cookies – są danymi informatycznymi, które są przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika niniejszego serwisu. Są przeznaczone do korzystania przez Serwis, w celu zoptymalizowania jego zawartości pod indywidualne preferencje każdego Użytkownika.
  7. Regulamin – niniejszy Regulamin Serwisu.

III. Usługi, które świadczy Administrator w Serwisie.

 1. Administrator świadczy następujące usługi w Serwisie o obejmują:
 1. udostępnianie treści i materiałów w Serwisie,
 2. rozsyłanie newslettera do Użytkowników, którzy wyrazili na to zgodę,
 3. udostępnianie konkursów,
 4. udostępnianie ankiet,
 5. udostępnianie możliwości dodawania komentarzy pod wybranymi treściami i materiałami.

IV. Zasady korzystania z Serwisu.

 1. Właścicielem Serwisu jest Administrator.
 2. Użytkownik, w celu prawidłowego korzystania z Serwisu, musi mieć włączoną obsługę plików cookies w swojej przeglądarce.
 3. Nazwa Serwisu, baza danych oraz wygląd Serwisu jest chroniony prawem autorskim.
 4. Koszty wynikłe z porozumiewania się na odległość z Serwisem i Administratorem, ponosi Użytkownik według taryfy swojego operatora telekomunikacyjnego.
 5. W celu otrzymywania newslettera, Użytkownik musi w odpowiednim miejscu w Serwisie:
  1. podać następujące dane:
 • Imię i nazwisko,
 • Płeć,
 • Adres e-mail, na który chce otrzymywać treści z newslettera,
 • Wiek oraz datę urodzenia,
  1. wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora,
  2. wyrazić zgodę na otrzymywanie materiałów reklamowych,
  3. potwierdzić swój adres e-mail poprzez aktywowanie linku otrzymanego pocztą elektroniczną od Administratora.

Każdy Użytkownik, który wyraził chęć otrzymywania newslettera, ma możliwość bezpłatnej rezygnacji z otrzymywania newslettera ze skutkiem natychmiastowym, w każdej chwili, bez podania przyczyny, poprzez kliknięcie w link „Rezygnuję z newslettera”, który znajduje się na samym dole, w każdym otrzymanym newsletterze.

V. Pliki cookies w serwisie.

 1. Serwis wykorzystuje pliki cookies. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w Polityce Cookies umieszczonej w Serwisie.

VI. Ochrona danych osobowych.

 1. Dane osobowe Użytkowników, podane przez nich w Serwisie, są przetwarzane przez Administratora.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może być konieczne, aby skorzystać z danej funkcji Serwisu.
 3. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych, zgodnie z ustawą wydaną dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz w ustawie z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Dodatkowo ma prawo, by żądać uzupełnienia informacji, zmian, a nawet ich usunięcia.
 4. Cel przetwarzania danych jest każdorazowo podawany w klauzuli, którą Użytkownik zaznacza wydając zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych.
 5. Administrator przetwarza i gromadzi dane osobowe zgodnie z rozporządzeniem wydanym przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 roku.

VII. Warunki korzystania z Serwisu.

 1. Użytkownik korzystając z Serwisu jest zobowiązany do:
  1. przestrzegania praw autorskich i praw własności przemysłowej Administratora i innych podmiotów zamieszczających swoje treści lub materiały w Serwisie,
  2. nie naruszać i nie korzystać z danych osobowych innych Użytkowników,
  3. do niedostarczania za pomocą Serwisu lub w Serwisie treści bezprawnych, naruszających dobre obyczaje lub obraźliwych.,
  4. niepodejmowania jakiejkolwiek czynności, która w jakikolwiek sposób zakłóca lub mogłaby zakłócić działanie Serwisu lub narzędzi i oprogramowania stosowanego w Serwisie.,
 2. W przypadku umieszczenia w serwisie treści mających charakter utworu, w rozumieniu ustawy z 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz U. z 2006 r., nr 90, poz 631 ze zm.), Użytkownik nieodpłatnie udziela do nich licencji Administratorowi. Licencja ta udzielona jest na czas nieokreślony. Administrator może zwielokrotniać te treści, korzystać z nich w ramach Serwisu oraz umieszczać je i wykorzystywać na innych stronach internetowych. Administrator może też w każdym momencie usunąć te treści.
 3. Zabronione jest wykorzystywanie Serwisu sprzeczne z jego przeznaczeniem.
 4. Niedopuszczalne jest korzystanie przez Użytkowników z Serwisu, w celu umieszczania w nim spamu, reklam lub prowadzenia w nim działalności marketingowej. Zabrania się również umieszczania w Serwisie treści o charakterze pornograficznym, propagującym przemoc, nienawiść, dyskryminację, naruszającym dobra osobiste innych Użytkowników lub innych osób.
 5. Korzystanie z Serwisu wymaga posiadania:
  1. urządzenia z dostępem do sieci Internet,
  2. przeglądarek typu: Internet Explorer 8.0, Mozilla Firefox 19.0, Google Chrome 25.0, Safari 9.0 (lub ich nowszych wersji) z włączoną obsługą plików cookies i obsługą Java Script.

VIII. Reklamacje i roszczenia.

 1. Użytkownik może złożyć reklamację w jeden z następujących sposobów:
  1. pisemnie na adres korespondencyjny Administratora – Everest Group Tomasz Lipka, ul. Okopowa 21, 10-075 Olsztyn, NIP: 739-388-05-32, REGON: 364248979,
  2. Telefonicznie, na numer zamieszczony w Serwisie,
  3. Faxem, na numer zamieszczony w Serwisie,
  4. Drogą elektroniczną, na adres e-mail zamieszczony w Serwisie.
 2. Każda reklamacja powinna zawierać dane Użytkownika oraz zwięzły opis sytuacji będącej podstawą reklamacji.
 3. Administrator będzie rozpatrywał reklamacje w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.

Użytkownik ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji m.in. poprzez złożenie wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne. Istnieje dodatkowo możliwość złożenia skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/

IX. Przepisy końcowe.

 1. Regulamin jest dostępny w Serwisie.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego udostępnienia w Serwisie.
 3. Wszelkie prawa do Serwisu należą do Administratora. Natomiast prawa do poszczególnych elementów zawartości (np. zdjęć, tekstów oraz innych elementów, które są chronione prawem) należą do Administratora lub do podmiotów, których owe materiały są publikowane zgodnie z prawem w Serwisie.
 4. Użytkownik w każdej chwili posiada możliwość skontaktowania się z Administratorem witryny poprzez wysłanie pisemnej wiadomości lub poprzez pocztę elektroniczną. Adres kontaktowy został zamieszczony w Serwisie. Dodatkowo posiada on też możliwość kontaktu na łamach profilu na stronie Facebook.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do przerw w działaniach Serwisu w przypadku jego konserwacji, wprowadzania zmian lub dodawania nowych treści lub funkcji.
 6. Prawem właściwym dla praw i obowiązków dotyczących korzystania z Serwisu przez Użytkownika jest prawo polskie.